Panaszkezelés

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT.
TÁJÉKOZTATÁS PANASZKEZELÉSÕRLA Dunacorp Faktorház Zrt. (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 14., továbbiakban: Társaság) stratégiai célkitûzése, hogy a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeken túlmenõen az ügyfelek számára mindenkor magas színvonalon nyújtsa szolgáltatását és a követeléskezelés valamennyi szakaszában együttmûködjön az ügyfelekkel, továbbá a felmerülõ problémák megoldását segítõkészen, hatékonyan és rugalmasan biztosítsa.

Amennyiben Ön az ügyének Társaságunk általi intézését valamely oknál fogva sérelmezi, panaszt tehet mind szóban, mindírásban.

A szóbeli panaszokat Társaságunk személyesen és telefonon fogadja, illetve kezeli. Az írásban elõterjesztett és azon szóbeli panaszok megválaszolását, melyek azonnali megoldása nem lehetséges, így azok írásban történõ kezelése szükséges, Társaságunk jogi képviselõ közremûködésével végzi annak érdekében, hogy a kifogások kivizsgálása és megválaszolása minden esetben maradéktalan és minden igényt kielégítõ legyen.

A panaszkezelési eljárás menete:

1. Panasz bejelentése

Ön Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó észrevételét, kifogását az alábbiak szerint közölheti:

 • személyesen Ügyfélszolgálatunkon nyitvatartási idõben munkanapokon reggel 8 órától 16 óráig;

 • telefonon a +36 1/266-0208 telefonszámon, minden munkanap reggel 8 órától 16 óráig, kivéve a keddi napon reggel 8 órától este 20 óráig a +36 1/266-0208 telefonszámon.

 • írásban (személyesen, vagy képviselõje által átadott irat útján az Ügyfélszolgálatunkon, továbbá postai úton a Dunacorp Faktorház Zrt. 1074 Budapest, Dohány u. 14. vagy a 1398 Budapest, Pf.: 576. címre küldve, telefaxon a +36 1/700-2244 számra, illetõleg e-mailben a panasz@dunacorprt.hu címre küldve. A linkre kattintva, közvetlenül, a weboldalunkon keresztül küldhet üzenetet társaságunk részére!).


Amennyiben Ön ügyfelünk, természetesen panaszát/kifogását meghatalmazott útján is benyújthatja, mely meghatalmazás mintát elérheti/letöltheti honlapunkon ITT, illetve az Ügyfélszolgálatunkon.

Panaszát az ITT található formanyomtatvány használatával is elkészítheti és benyújthatja.

A panaszkezelésre vonatkozó részletes szabályokat egyebekben a Panaszkezelési Szabályzatunk tartalmazza, melyet elérhet ITT.


2. Panasz kivizsgálása

Társaságunk a szóban elõterjesztett kifogást azonnal megvizsgálja és lehetõség szerint orvosolja. Azonnali megoldás hiányában, illetve amennyiben Ön a panaszra adott válasszal nem ért egyet, abban az esetben Társaságunk a panaszról írásbeli jegyzõkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát személyesen szóban közölt panasz esetén munkatársunk Önnek átadja, telefonon közölt panasz esetén postai úton megküldi Önnek.

Az írásban megküldött panaszok kivizsgálására és a válaszadásra - a jogszabályi rendelkezések értelmében - a panasz befogadásától számított 30 naptári nap áll Társaságunk rendelkezésére.

3. Válaszadás

A jogszabályi rendelkezések értelmében a panaszok kivizsgálására és a válaszadásra nyitvaálló, a panasz befogadásától számított 30 naptári napon belül Társaságunk írásbeli válaszában megküldi Önnek az indokolással ellátott, részletes és konkrét álláspontját.

Amennyiben Társaságunk a benyújtott kifogást megalapozatlannal tartja, illetve a panaszt elutasítja akkor Társaságunk válaszában teljeskörû tájékoztatást ad a jogorvoslati lehetõségekrõl, továbbá feltünteti az érintett hatóságok elérhetõségét.

Társaságunk kiemelten törekszik a beérkezõ kifogások teljeskörû kivizsgálására, a lehetséges megoldások azonnali felmérésre és biztosítására, a válaszadás során pedig a megfelelõ és részletes magyarázatokra, az érdemi válaszadás nyújtására.

4. Jogorvoslat

Amennyiben Ön a Társaságunk által a panaszra adott válasszal nem ért egyet, vagy az elutasításra került, továbbá amennyiben a válaszadásra elõírt 30 napos határidõ eredménytelenül telt el, akkor Ön az alábbi jogorvoslati lehetõségekkel élhet:

Fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 81. §-a szerint a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, míg a szerzõdés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszûnésével, továbbá szerzõdésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése esetén a Pénzügyi Békéltetõ Testülethez, vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint az illetékes bírósághoz fordulhat.A Magyar Nemzeti Bank weboldala: https://www.mnb.hu/web/fooldal

Pénzügyi Navigátor Füzet (Pénzügyi panasz):

https://www.mnb.hu/letoltes/mittegyunkpenzugyinc.pdf

Magyar Nemzeti Bank
levelezési címe: 1850 Budapest
telefon: 06 80 203 776
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Pénzügyi Békéltetõ Testület
levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf.: 172.
telefon: 06 80 203 776
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu


 • LETÖLTHETÕ FORMANYOMTATVÁNYOK:

 • FOGYASZTÓI PANASZ FORMANYOMTATVÁNY:


 • FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT

  Nincs PDF olvasó a böngészõben a dokumentum letöltéséhez kattintsonide • FOGYASZTÓI KÉRELEM AZ MNB-HEZ:

 • FOGYASZTÓI KÉRELEM A PBT-HEZ (150. KÉRELEM):

 • MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM (180.):

 • MEGHATALMAZÁS

  Nincs PDF olvasó a böngészõben a dokumentum letöltéséhez kattintsonide • Tájékoztatjuk, hogy ügyében meghatalmazott útján is eljárhat. Esetlegesen eljáró meghatalmazottja eljárásának megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a fenti meghatalmazás mintát kitöltve, aláírva, 2 tanú aláírásával és meghatározott adataival ellátva szíveskedjen társaságunk részére megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben nem a társaságunk által felkínált nyomtatványmintát kívánja használni, abban az esetben is a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni.


Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 14.
Levelezési cím: 1398 Budapest,
Pf. 576.
Központ: +36 20/889-0800
Telefon: +36 1/266-0208
Fax: +36 1/700-2244
E-mail: iroda@dunacorprt.hu


Az adatvédelmi tisztviselõ: Kelényi Tamás
Telefonszáma: +36 20/421-3455
E-mail címe: adatkezeles[@]dunacorprt.hu


Adószám: 11827380-4-42
Csoport azonosító száma:
17782074-5-42


CIB BANK ZRT. - Forintszámla
10700024-04501905-52000001

Külföldi utalás esetén:
IBAN: HU 50 10700024-04501905-52000001
Swift kód: CIB-H HU HB


CIB BANK ZRT. - Euro számla
10700024-04501905-50000005


OTP BANK NYRT. - Forintszámla
11711003-20010173-00000000

Külföldi utalás esetén
IBAN: HU 26 11711003-20010173-00000000
Swift kód: OTPVHUHB